Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.zrobtosamwdomu.pl

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.zrobtosamwdomu.pl (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 roku.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży towarów prowadzonej przez firmę SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-828) przy al. Jana Pawła II 11, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.zrobtosamwdomu.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień towarów dostępnych w Sklepie, zasady dostarczania zamówionych towarów klientom Sklepu, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Regulamin określa nadto zasady i warunki świadczenia drogą elektroniczną przez spółkę SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nieodpłatnych usług prowadzenia Konta Klienta.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.zrobtosamwdomu.pl prowadzony przez Sprzedającego, oferujący sprzedaż dostępnych w nim towarów za pośrednictwem Internetu.

Sprzedający – SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-828) przy al. Jana Pawła II nr 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000218960, NIP: 5361772695, kapitał zakładowy 5.000.000,00 złotych.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie ze Sprzedawcą.

Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierającą ze Sklepem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z rachunku bankowego on-line, za pośrednictwem platformy Przelewy24.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rozporządzenie ogólne, RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO

Dane kontaktowe Sprzedającego:

–           adres: Warszawa (00-828), al. Jana Pawła II 11;
–           e-mail: sklep@standardfoods.pl;
–           numer telefonu: 22 586 54 00;
–          adres do zwrotów towarów: Magazyn Logistyczny, al. Krakowska 190 A, 05 – 552 Wólka Kosowska/Łazy.

§1 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polega na umożliwieniu dokonywania zakupów towarów dostępnych w Sklepie zarówno Klientom posiadającym Konto Klienta, jak i Klientom nieposiadającym Konta Klienta.
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu po wprowadzeniu nazwy użytkownika (loginu), adresu e-mail i hasła, umożliwiające Klientom m.in. śledzenie na stronie Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta i korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu.
 3. Klient jest także uprawniony do dokonania zakupu w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta.
 4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy użytkownika (loginu), hasła oraz loginu, jak również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Kliknięcie pola „Zarejestruj się” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem dokonania rejestracji i utworzenia Konta Klienta
 5. Z chwilą dokonania rejestracji Konta Klienta, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem, a Sklepem.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń o następującej treści:
  1. zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy;
  2. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: sklep@standardfoods.pl lub pisemnie na adres siedziby Sklepu, lub w każdy inny sposób umożliwiający Sprzedającemu zapoznanie się z treścią tego oświadczenia lub poprzez usunięcie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług elektronicznych łącząca Klienta ze Sklepem w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, chyba że Klient ustali ze Sprzedającym krótszy termin wypowiedzenia.
 8. Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług przez Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu;
  2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa lub narusza prawa osób trzecich;
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze działalności prowadzonej przez Klienta bądź o świadomym podaniu przez Klienta nieprawdziwych danych osobowych.
 9. Wypowiedzenie umowy jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz usunięciem Konta.
 10. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Klienta.
 11. Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§2 Warunki świadczenia usługi

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie tego Regulaminu Klient powinien posiadać:

–           aktualną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer lub Mozilla FireFox lub Chrome lub Safari lub Opera;
–           monitor o rozdzielczości 1024×768.

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 1, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.
 3. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres Sklepu: SCM Sp. z o.o., Warszawa (00-828), al. Jana Pawła II nr 11 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@standardfoods.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

–           oznaczenie Klienta;
–           opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

 1. Sklep dołoży starań, żeby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sklep. W razie braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni, po upływie tego terminu Sklep poinformuje Klienta o terminie rozpatrzenia reklamacji.

§3 Przedmiot umowy sprzedaży

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze aktualna. W sytuacji jednak, w której oferowane towary okazałyby się w chwili składania zamówienia niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 2. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru w Sklepie. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta. W przypadku dokonania przedpłaty przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania przedpłaty do dnia zapłaty.

§4 Ceny produktów

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen towarów pozostają bez wpływu na wartość zamówień złożonych przed dokonaniem zmian. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 5. Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.

§5 Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego, to jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.zrobtosamwdomu.pl. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w pierwszym następującym po nich dniu roboczym.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail, jak również jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:
  1. wejść na stronę Sklepu;
  2. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
  3. przejść do koszyka i wybrać ilość zamawianego towaru;
   1. kliknąć przycisk “Przejdź do kasy” i przejść do formularza zamówienia;
   2. w formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru, a także wybrać metodę płatności. Klient może dodatkowo wypełnić pole „Uwagi dotyczące zamówienia”;
   3. zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;
   4. sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;
   5. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”;
   6. dokonać płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 tj. przelewem on-line, elektronicznie. kartą płatniczą lub z użyciem systemu BLIK.
  4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie złożenia zamówienia, podstawowe informacje dotyczące złożonego zamówienia.
  5. Dla zamówień złożonych na stronie Sklepu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej.
  6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.
  7. Na podany w zamówieniu adres a-mail Sprzedający będzie również wysyłał do Klienta informacje o dalszych zmianach statusu zamówienia.

§6 Formy płatności

Klient reguluje należności za dokonane zamówienie dokonując zapłaty za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

§7 Terminy i koszty wysyłki

 1. Wysyłka zamówionych towarów następuje po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji od serwisu Przelewy24 o dokonaniu zapłaty przez Klienta – w dni robocze, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu w Sprzedający otrzymał informację od serwisu Przelewy24.
 2. Wszystkie przesyłki wysyłane są przez przedsiębiorstwo przewozowe UPS Polska Sp. z o.o. Przewidywany czas dostawy to na terenie kraju, to 1-2 dni robocze od momentu wysłania.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją, co ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 4. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.
 5. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie dokonania sprzedaży (paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia).
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją o miejscu i terminie możliwego odbioru zamówienia.
 7. Do ceny zakupionego towaru doliczany jest każdorazowo koszt jego wysyłki, który uzależniony jest od gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości i rozmiaru zakupionych towarów. Informacja o koszcie wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym zestawienie zamówionych towarów.
 8. Zakupione w Sklepie towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§8 Gwarancje i reklamacje

 1. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji bezpośrednio w serwisie producenta lub zgłosić reklamację w Sklepie z tytułu rękojmi.
 2. Wybrane towary objęte są gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:
  1. przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
   • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
   • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
  2. przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
     • stanowi własność osoby trzeciej;
     • obciążony jest prawem osoby trzeciej;
     • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 1. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: sklep@standardfoods.pl. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
 3. Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: Magazyn Logistyczny, al. Krakowska 190 A, 05-552 Wólka Kosowska/Łazy.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 6. W ramach składania reklamacji Klient może żądać:
  1. naprawienia towaru albo;
  2. wymiany towaru na wolny od wad albo;
  3. obniżenia ceny albo;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 7. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedającego za towar. W przypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie po ujawnieniu wady.
 8. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 9. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Klientów, którzy nie są Konsumentami albo Indywidualnymi przedsiębiorcami o uprawnieniach Konsumentów jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją towar i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy w przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną, Klient otrzyma towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona cena towaru. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy, a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta niebędącego Konsumentem albo Indywidualnym przedsiębiorcą o uprawnieniach Konsumenta.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie.

§9 Odstąpienie i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta, chcąc odstąpić od umowy na wyżej wymienionych warunkach, powinien odpowiednio wypełnić i przesłać Sprzedającemu podpisany formularz „oświadczenie o odstąpieniu od umowy” stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu bądź też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu sklep@standardfoods.pl, które zawierać winno wszystkie informacje wskazane w formularzu załączonym do Regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Indywidualnemu przedsiębiorcy o uprawnieniach Konsumenta w przypadkach, gdy przedmiotem umowy były towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia, jak również towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres:

Magazyn Logistyczny,

Krakowska 190 A

05-552 Wólka Kosowska/Łazy

w stanie niezmienionym, nie noszącym śladów korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zwracanego towaru.

 1. Środki pieniężne uiszczone przez Klienta tytułem ceny za zwracany towar, zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta wskazany Sprzedającemu lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 2. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Sprzedający.
 3. Sprzedający dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) nie później niż w ciągu 14 dni przy użyciu takie samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta wyraźnie zgodzą się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem należności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§10 Dane osobowe, prywatność i pliki cookies

Szczegółowe postanowienia dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych Klientów oraz korzystania z plików cookies przez Sklep zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.zrobtosamwdomu.pl/polityka-prywatnosci .

§11 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki towarowe publikowane na stronie Sklepu są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Zawartość stron internetowych Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 3. Sklep informuje, że informacje dotyczące towarów prezentowanych na stronach Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sklepu. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych firmy.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną oraz poprzez informację zawartą na stronach Sklepu z prawem wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia pocztą elektroniczną. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dnia …………………………………………….

Sprzedawca:

SCM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-828) przy al. Jana Pawła II nr 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000218960, NIP: 5361772695, kapitał zakładowy 5.000.000,00 złotych.

Nabywca (konsument lub indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta):

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

Oświadczenie

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………. (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ……………………… (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

Towar został odebrany w dniu ……………………………. (w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Towaru).

 

…………………………..

Podpis

(tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)